FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता- तेश्रो चाैमासिक (अा.व.२०७४/०७५) वडा नं. ३,४ र ५

मंगलसेन नगरपालिका वडा नं ३, ४ र ५ अन्य, जे , ना. दलित ,एकल महिला र अपाङ्ग व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेश्रो चौमासिक