FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता- तेश्रो चाैमासिक (अा.व.२०७४/०७५) वडा नं. १ र २

मंगलसेन नगरपालिका वडा नं १ र २ जे .ना, अन्य, जे . ना. दलित, एकल, महिला र अपाङ्ग व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेश्रो चौमासिक