FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता- तेश्रो चाैमासिक (अा.व.२०७४/०७५) वडा नं १० र ११

मंगलसेन नगरपालिका वडा नं १० र ११ जे.ना. अन्य,जे .ना.दलित ,एकल महिला र अपाङ्ग व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता तेस्रो चौमासिक