FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं. ४

वडा अध्यक्ष: नाम सिंह धामी              मो. ९८५८४८२१०४ 

वडा सदस्य : शान्ति धामी                  मो. ९७४६५३२८६४ 

वडा सदस्य : निर्मला भुल                  मो. ९८४८३४५०६९ 

वडा सदस्य : सिंह बहादुर बि.क.        मो. ९७६२२९४००१ 

वडा सदस्य: नैन बहादुर बि.क.           मो.९८४८५२६७५७ 

कार्यपालिका सदस्य : पिरमे भुल          मो.९८४८५५००१५ 

वडा सचिव: कृष्णा कुमारी जैशी            फोन. नं. ९८५८४८३१०४

अ.स.ई : भरत बोहरा                     मो. ९७४२३८९५०३ 

का.स. कमल के.सी.

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र 

 

अ.हे.व. रजना वड                         मो. 

का.स. हिमा टमटटा 

E-mail: ward4@mangalsenmun.gov.np

Undefined
Ward Contact Number: 
९८५८४८२१०४
Weight: 
-20